PlanID 102 D - Hafjell 950 - Melding om vedtak

Kommunestyret behandlet i møte 20. juni 2024, sak 88/24. 

Følgende vedtak ble fattet:

 1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret
  detaljregulering for Hafjell950, PlanID 102D, med plankart datert 31.03.23 og
  planbestemmelser datert 31.05.24.
 2. Planbeskrivelsen, datert 31.06.23, må ses i sammenheng med oppdatert
  planmateriale og saksfremlegg for sluttbehandling.
 3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige
  feil og mangler i plandokumentene.
 4. Øyer kommune forutsetter at de privatrettslige forhold rundt bruk av
  Lunnstadmyrvegen løses før tiltaket kan igangsettes.
 5. Godkjent plan for deponi/bruk av overskuddsmasser skal foreligge før graving kan
  starte.

Planbestemmelser, plankart og særutskrift ligger vedlagt. Resterende vedlegg finnes på kommunen sin hjemmeside under politiske møter, sak 88/2024.

Klagefrist

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Frist for klage er 19. juli 2024.

Vedlegg

Vil du klage?

Vil du klage på saken? Send inn din klage på denne saken til postmottak@oyer.kommune.no innen klagefristen. Din klage blir publisert offentlig på vår postliste.

Send oss din klage

Du kan også sende din klage per post:

Øyer kommune
Postboks 4
2637 Øyer