Høring: Trettenstryka, ny verneforskrift for biotopvernområde

Statsforvalteren har sendt forslag til ny verneforskrift for Trettenstryka på høring. Hovedhensikten med endringen er å få inn en egen hjemmel for å kunne tillate en ny, permanent bru på Tretten etter brukollapsen i 2022.

Plassering og utforming av brua blir nærmere utredet gjennom kommende planprosess etter plan- og bygningsloven og dispensasjonsbehandling etter verneforskriften.

Forslaget innebærer en oppdatert verneform fra fuglefredningsområde til biotopvernområde. Verneformålet er derfor utvidet fra fugl og særlig fossekall, til og også omfatte storørretstammen i Mjøsa og harr, samt noen arter av sjeldne sopp og karplanter som finnes innenfor vernegrensa.

Verneforskriften blir oppdatert til gjeldende forskriftsmal, og vil dermed få inn viktige hjemler som ikke fantes fra tidligere som for eksempel en generell hjemmel for vedlikehold av anlegg. Restriksjonsnivået blir stort sett videreført som før.

Se videre informasjon i vedlagte høringsbrev og høringsdokument med vedlegg

Høringsfrist

Høringsfristen er satt til 10. august 2024.

Vedlegg

Høringsinnspill

Send inn dine høringsinnspill

Innspill sendes ved å fylle ut skjemaet på Statsforvalteren sin hjemmeside, som e-post sfinpost@statsforvalteren.no eller per post:

Statsforvalteren Innlandet
Postboks 987
2604 Lillehammer