Slik styres Øyer

Kommunestyret

I hovedsak har kommunestyret all beslutningsmyndighet i kommunen (bortsett fra noen få unntak). Kommunestyret kan i stor grad gi myndighet til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon. Derfor fokuserer kommunestyrets arbeid i praksis på overordnede og prinsipielle spørsmål.

Formannskapet

Er kommunens driftsstyre og har myndighet til å ta beslutninger eller gi anbefalinger i ulike saker som angår den daglige driften av kommunen.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er et organ i kommunen som har ansvar for å holde et øye med hvordan kommunen håndterer økonomien og utfører ulike oppgaver. Dette inkluderer å følge opp rutiner og sørge for at politiske og andre beslutninger blir fulgt (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget kan også ta opp saker direkte med kommunestyret, spesielt i forbindelse med gjennomgangen av kommunens årsregnskap.